Selecteer een pagina

Privacy Policy

MadeBySoraya (hierna te noemen MadeBySoraya) is zelfstandig ondernemer zonder personeel, tevens handelend onder de namen ArtbySoraya en Art-Cademy, gevestigd te Blaricum, Zuiderzeedreef 7 (1261 WE) en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 28093211. Eigenaar van MadeBySoraya is S. Hamming-Willemse.

 • MadeBySoraya is een designstudio gevestigd in Blaricum en gespecialiseerd in het maken van maar niet beperkt tot digitale magazines, e-learning, grafische ontwerpen en websites. Hierna te noemen als MadeBySoraya.
 • ArtBySoraya, een handelsnaam van MadeBySoraya, is een Artstudio gevestigd in Blaricum en gespecialiseerd in het maken van diversen soorten kunst, en het verkopen daarvan. Hierna te noemen als MadeBySoraya.
 • Art-Cademy, een handelsnaam van MadeBySoraya, is een website gespecialiseerd in maar niet beperkt tot het ontwikkelen, verkopen en geven van (online) workshops, het ontwerpen, ontwikkelen en verkopen van eigen producten. Hierna te noemen als MadeBySoraya.

MadeBySoraya hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. MadeBySoraya houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als MadeBySoraya zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

MadeBySoraya heeft overzichten gemaakt waaruit blijkt welke Persoonsgegevens zij verwerkt. Er wordt onderscheid gemaakt in algemene persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Uit het overzicht wordt duidelijk met welk doel wij de persoonsgegevens vastleggen en op grond waarvan. Ook maken wij duidelijk hoe lang wij de gegevens bewaren. De bewaartermijnen zijn bepaald op grond van de wet en / of vrijstellingsbesluit.

Voor meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid:   https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/voldoen-aan-de-avg

Per doelgroep is er een overzicht opgesteld.

 

Klanten <16 jr

Met toestemming ouders of zaakwaarnemer

 

Algemene Persoonsgegevens

Doelbinding / Verwerkingen

Grondslag

Verwerkt door

Waar bewaard

Bewaartermijn

Voornaam

sluiten van de overeenkomst

overeenkomst

verkoper

digitaal

7 jaar na opstellen

 

uitvoering van de overeenkomst

overeenkomst

verkoper

digitaal

7 jaar na opstellen

 

factuur en fiscale administratie

wettelijk

administratie

digitaal

7 jaar na opstellen

Achternaam

sluiten van de overeenkomst

overeenkomst

verkoper

digitaal

7 jaar na opstellen

 

uitvoering van de overeenkomst

overeenkomst

verkoper

digitaal

7 jaar na opstellen

 

factuur en fiscale administratie

belastingdienst

administratie

digitaal

7 jaar na opstellen

Straat en Huisnummer

sluiten van de overeenkomst

overeenkomst

verkoper

digitaal

7 jaar na opstellen

 

uitvoering van de overeenkomst

overeenkomst

verkoper

digitaal

7 jaar na opstellen

 

factuur en fiscale administratie

belastingdienst

administratie

digitaal

7 jaar na opstellen

Postcode

sluiten van de overeenkomst

overeenkomst

verkoper

digitaal

7 jaar na opstellen

 

uitvoering van de overeenkomst

overeenkomst

verkoper

digitaal

7 jaar na opstellen

 

factuur en fiscale administratie

belastingdienst

administratie

digitaal

7 jaar na opstellen

Woonplaats

sluiten van de overeenkomst

overeenkomst

verkoper

digitaal

7 jaar na opstellen

 

uitvoering van de overeenkomst

overeenkomst

verkoper

digitaal

7 jaar na opstellen

 

factuur en fiscale administratie

belastingdienst

administratie

digitaal

7 jaar na opstellen

Telefoon

communicatie

overeenkomst

verkoper

digitaal

na beëindiging overeenkomst

E-mailadres

communicatie

overeenkomst

verkoper

digitaal

na beëindiging overeenkomst

 

factuur en fiscale administratie

wettelijk

administratie

digitaal

7 jaar na opstellen

 

verzenden nieuwsbrieven

toestemming

marketing

digitaal

voor de duur van de toestemming

 

contactformulier

overeenkomst

verkoper

digitaal

voor de duur van de toestemming

Overige aanwezige informatie die relevant zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst.

uitvoering van de overeenkomst

overeenkomst

verkoper

digitaal

7 jaar na opstellen

               

 

Klanten >16 jr

 

 

Algemene Persoonsgegevens

Doelbinding / Verwerkingen

Grondslag

Verwerkt door

Waar bewaard

Bewaartermijn

Voornaam

sluiten van de overeenkomst

overeenkomst

verkoper

digitaal

7 jaar na opstellen

 

uitvoering van de overeenkomst

overeenkomst

verkoper

digitaal

7 jaar na opstellen

 

factuur en fiscale administratie

wettelijk

administratie

digitaal

7 jaar na opstellen

Achternaam

sluiten van de overeenkomst

overeenkomst

verkoper

digitaal

7 jaar na opstellen

 

uitvoering van de overeenkomst

overeenkomst

verkoper

digitaal

7 jaar na opstellen

 

factuur en fiscale administratie

belastingdienst

administratie

digitaal

7 jaar na opstellen

Straat en Huisnummer

sluiten van de overeenkomst

overeenkomst

verkoper

digitaal

7 jaar na opstellen

 

uitvoering van de overeenkomst

overeenkomst

verkoper

digitaal

7 jaar na opstellen

 

factuur en fiscale administratie

belastingdienst

administratie

digitaal

7 jaar na opstellen

Postcode

sluiten van de overeenkomst

overeenkomst

verkoper

digitaal

7 jaar na opstellen

 

uitvoering van de overeenkomst

overeenkomst

verkoper

digitaal

7 jaar na opstellen

 

factuur en fiscale administratie

belastingdienst

administratie

digitaal

7 jaar na opstellen

Woonplaats

sluiten van de overeenkomst

overeenkomst

verkoper

digitaal

7 jaar na opstellen

 

uitvoering van de overeenkomst

overeenkomst

verkoper

digitaal

7 jaar na opstellen

 

factuur en fiscale administratie

belastingdienst

administratie

digitaal

7 jaar na opstellen

Telefoon

communicatie

overeenkomst

verkoper

digitaal

na beëindiging overeenkomst

E-mailadres

communicatie

overeenkomst

verkoper

digitaal

na beëindiging overeenkomst

 

factuur en fiscale administratie

wettelijk

administratie

digitaal

7 jaar na opstellen

 

verzenden nieuwsbrieven

toestemming

marketing

digitaal

voor de duur van de toestemming

 

contactformulier

overeenkomst

verkoper

digitaal

voor de duur van de toestemming

Overige aanwezige informatie die relevant zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst.

uitvoering van de overeenkomst

overeenkomst

verkoper

digitaal

7 jaar na opstellen

               

Leveranciers

Alg. Persoonsgegevens

Doelbinding / Verwerkingen

Grondslag

Waar bewaard

Bewaartermijn

Naam/voorletter

overeenkomst

overeenkomst

digitaal

7 jaar na opstellen

 

sluiten van de overeenkomst

overeenkomst

digitaal

7 jaar na opstellen

 

factuur en fiscale administratie

overeenkomst / wettelijk

digitaal

7 jaar na opstellen

Adres

overeenkomst

overeenkomst

digitaal

7 jaar na opstellen

 

sluiten van de overeenkomst

overeenkomst

digitaal

7 jaar na opstellen

 

factuur en fiscale administratie

overeenkomst / wettelijk

digitaal

7 jaar na opstellen

Postcode

overeenkomst

overeenkomst

digitaal

7 jaar na opstellen

 

sluiten van de overeenkomst

overeenkomst

digitaal

7 jaar na opstellen

 

factuur en fiscale administratie

overeenkomst / wettelijk

digitaal

7 jaar na opstellen

Plaats

overeenkomst

overeenkomst

digitaal

7 jaar na opstellen

 

sluiten van de overeenkomst

overeenkomst

digitaal

7 jaar na opstellen

 

factuur en fiscale administratie

overeenkomst / wettelijk

digitaal

7 jaar na opstellen

Woonplaats

sluiten van de overeenkomst

overeenkomst

digitaal

7 jaar na opstellen

 

factuur en fiscale administratie

overeenkomst / wettelijk

digitaal

7 jaar na opstellen

E-mail adres

communicatie zakelijk

overeenkomst

digitaal

7 jaar na opstellen

 

nieuwsbrief

toestemming

digitaal

Voor de duur van de toestemming

Werkzaam bij…

communicatie zakelijk

overeenkomst

digitaal

 

Bankrekeningnummer

administratie

overeenkomst / wettelijk

digitaal

7 jaar na opstellen

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van onze hosting, website en internetomgeving;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • De software voor het ontwikkelen van de digitale magazines;
 • Analyseren van de website

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger, voor zover de wet daarvoor de toestemming vereist.

Bewaartermijn

MadeBySoraya bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet of is vereist of volgens een vrijstellingsbesluit.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens MadeBySoraya van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsovereenkomst onderschreven.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Wilt u contact met ons ten aanzien van uw rechten omtrent de verwerking van persoonsgegevens, maak dan gebruik van onderstaande contactgegevens.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is aan veranderingen onderhevig. Er kunnen wijzigingen komen in de aard van de gegevens die we verwerken, in het doel, of in de genomen beschermingsmaatregelen. Wij streven ernaar op de regels omtrent privacy aan te passen aan de meest actuele wettelijke bepalingen. Wij nodigen u uit om de privacyverklaring regelmatig opnieuw ter kennis te nemen.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

MadeBySoraya , geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder de naam MadeBySoraya met het nummer 28093211 en Eigenaar is Soraya Hamming-Willemse

 

Hoofdlocatie

Zuiderzeedreef 7, 1261 WE Blaricum

Telefoon 06-12312092 , E-mailadres : Soraya@madebysoraya.nl

 

Nevenlocaties – MadeBySoraya heeft geen nevenlocaties.